HADI SANTOSO, S.E., M.M.

No. Dosen : 1113036701

Rektor

Kartono, S.Kom., M.Kom.

No. Dosen : 1111028701

Ketua Biro IT

Riyadi J. Iskandar, S.Kom., M.Kom., M.M.

No. Dosen : 1119107501

Dekan Fakultas Teknologi Informasi